Eracon2012
ERASMUS Coordinators Conference
and
GO-Exchange Education Fair 2012
ERACON 2012

18 - 22 April 2012, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
? www.eaec.eu.com ? www.eracon.info
? info@eaec.eu.com ? eracon@ucy.ac.cy
EAEC
ORGANIZING COMMITTEE   
 Chair Gregory Makrides, EAEC President 
   
 Vice Chairs  Zekiye Dogan, EAEC Vice President
   Carlos Afonso, EAEC Vice President
   Charalambos Chrisostomou, EAEC Vice President
   
 Members Lyubima Despotova-Toleva,  
  Gheorghe Duda
  Alain Sombardier 
  Roulla Kyrillou-Ioannidou
  Elena Avgoustidou-Kyriacou
  Emma Zeniou
  Elpida Christou